Haber Detayı
11 Mart 2020 - Çarşamba 20:00
 
Fatih Erbakan 14 Mart'ta Rize'ye Geliyor
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, bir dizi program ve ziyaret için Rize’ye gelecek. Rize İl Başkanı Mehmet Akif Zerdeci, Erbakan’ın 14 Mart Cumartesi günü kentte birçok programa katılarak esnaf ziyaretlerinde bulunacağını söyledi.
Siyaset Haberi
Fatih Erbakan 14 Mart'ta Rize'ye Geliyor

Ye­ni­den Refah Par­ti­si Rize İl Baş­ka­nı Meh­met Akif Zer­de­ci, par­ti­si­nin Genel Baş­ka­nı Dr. Fatih Er­ba­kan’ın bir dizi zi­ya­ret­ler ve prog­ram­la­ra ka­tıl­mak üzere 13 Mart akşamında Rize'ye ge­le­ce­ği­ni söy­le­di.

 

Dr. Er­ba­kan’ın Rize prog­ra­mı hak­kın­da açık­la­ma­da bu­lu­nan İl Baş­ka­nı Zer­de­ci, “Sayın Genel Baş­ka­nı­mız 13 Mart Cuma günü Trab­zon ilin­de ger­çek­leş­ti­re­ce­ği prog­ram­la­rı­nı ta­mam­la­dık­tan sonra aynı akşam ili­mi­ze ge­lecek ve Ba­bil­lon Otel’de genel baş­ka­nı­mı­zı mi­sa­fir ede­ce­ğiz. Sayın Genel Baş­ka­nı­mız 14 Mart Cu­mar­te­si günü ili­miz­de bir­çok et­kin­lik ve prog­ram içe­ri­sin­de yer ala­cak. Cu­mar­te­si sa­ba­hı Saat: 10.00’da Kal­kan­de­re İlçe bi­na­mı­zın açı­lı­şı­nı ger­çek­leş­ti­recek olan Genel baş­ka­nı­mız aynı za­man­da bu­ra­da esnaf ve va­tan­daş zi­ya­ret­le­rin­de bu­lu­na­cak. Öğle Na­ma­zı­nı Rize Mer­kez Şeyh Ca­mi­in­de eda et­tik­ten sonra kent mer­ke­zin­de es­naf­la­rı­mı­za zi­ya­ret­ler­de bu­lu­na­ca­ğız. Saat: 16.00-17.00 ara­sın­da Ra­ma­da Plaza Otel’de din­len­me­ye ge­çecek ve 17.00 ile 18.30 ara­sın­da Sahil Dolgu ala­nın­da­ki bir ka­fe­de Milli Dü­şün­ce Top­lu­lu­ğu ve üni­ver­si­te­li genç­le­ri­miz­le bir araya ge­lecek ve genç­ler­le prog­ram ger­çek­leş­ti­recek. Saat: 19.00’da ise Genel Baş­ka­nı­mız­la bir­lik­te Taç­ma­hal Sa­lo­nun­da teş­ki­la­tı­mız­la ve hal­kı­mız­la bir araya ge­le­ce­ğiz.” dedi.

 

Zer­de­ci, Dr. Er­ba­kan'ın Rize'de ka­tı­la­ca­ğı prog­ram­lar için hal­kı­mı­za da prog­ram­la­ra ka­tıl­ma­la­rı yö­nün­de da­vet­te bu­lun­du.

Kaynak: (GRG) - Güncel Rize Gazetesi Editör: H. Tuğba Karakan
Etiketler: Fatih, Erbakan, 14, Mart'ta, Rize'ye, Geliyor,
Yorumlar
Haber Yazılımı