Haber Detayı
07 Mart 2019 - Perşembe 08:13
 
KALORİFER YAKITI SATIN ALINACAKTIR
Resmi İlan Haberi
KALORİFER YAKITI SATIN ALINACAKTIR

KALORİFER YAKITI SATIN ALINACAKTIR
 
RİZE L TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU MÜDÜRLÜĞÜ ADALET BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
 
Kalorifer Yakıtı ( Kükürt Oranı 0,1 ' i geçen ancak 1' i geçmeyenler) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
 
İhale Kayıt Numarası : 2019/91809
1-İdarenin
a) Adresi : Aksu Mah. Merkezkümeevler 53500 KALKANDERE/RİZE
b) Telefon ve faks numarası : 4643313009 - 4643313899
c) Elektronik Posta Adresi : rize.ltcik@adalet.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
 
2-İhale konusu malın
 
a) Niteliği, türü ve miktarı :
200.000 kg Kalorifer Yakıtı ( Kükürt Oranı 0,1 ' i geçen ancak 1' i geçmeyenler) Alımı Yapılacaktır. 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Rize L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü Aksu Mahallesi Kalkandere / RİZE
c) Teslim tarihi : Teslimat Kurum İhtiyacına göre ön görülen sözleşme tarihi olan 15/04/2019 tarihinden itibaren 2019 yılı süresince peyderpey yapılacaktır.
 
3- İhalenin
 
a) Yapılacağı yer : Rize L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü
b) Tarihi ve saati : 29.03.2019 - 14:00
 
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
 
Epdk dan alınmış lisans ile  Bayi olunduğuna dair belgeler ( bayilik sözleşmesi , bayilik lisansı  v.b)
 
 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge, 
 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
 
Kamu ve özel sektörde istenilen standartlara uygun kalorifer yakıtı satışının yapılmış olması yeterli olacaktır. Kamu sektöründe iş yapmış olanlar iş deneyim belgelerini özel sektörde iş yapmış olanlar söz konusu iş ile ilgili sözleşme ve mevzuat uyarınca onaylı faturalarını sunmak zorundadır.
 
 
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Ekap üzerinden veya Rize L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Rize L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
 
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 
 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:
 
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
 
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 
Kaynak: Editör: Admin
Etiketler: KALORİFER, YAKITI, SATIN, ALINACAKTIR,
Yorumlar
Haber Yazılımı