Haber Detayı
10 Kasım 2018 - Cumartesi 14:56
 
DEMLİK POŞET VE SALLAMA ÇAY KUTU İSKELETİ SATIN ALINACAKTIR
DEMLİK POŞET VE SALLAMA ÇAY KUTU İSKELETİ SATIN ALINACAKTIR
Resmi İlan Haberi
DEMLİK POŞET VE SALLAMA ÇAY KUTU İSKELETİ SATIN ALINACAKTIR

DEMLİK POŞET VE SALLAMA ÇAY KUTU İSKELETİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası : 2018/559647
1-İdarenin
a) Adresi : ORMANLI ORMANLI 338/ 53500 ORMANLI KÖYÜ KALKANDERE/RİZE
b) Telefon ve faks numarası : 4643313914 - 4643313873
c) Elektronik Posta Adresi : kalkandere.acik@adalet.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
 
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
SALLAMA ÇAY KUTU İSKELETİ 200 GRAM ( BASKISIZ SADE ) 150.000 ADET SALLAMA ÇAY KUTU İSKELETİ 200 GRAM KUTU ( BASKILI ) 20.000 ADET SALLAMA ÇAY KUTU İSKELETİ 50 GR KUTU ( BASKILI ) 120.000 ADET
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : KALKANDERE AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU İŞYURDU MÜDÜRLÜĞÜ ÇAY PAKETLEME TESİSİ
c) Teslim tarihi : SÖZLEŞME İMZALANDIKTAN SONRA 20 GÜN
 
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : KALKANDERE AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU TOPLANTI SALONU
b) Tarihi ve saati : 20.11.2018 - 14:00
 
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgeler:
ULUSAL VE ULUSLARARASI STANDARTLARA UYGUNLUK BELGELERİ
 
4.3.1.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
ODA KAYIT BELGESİ
 
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
NUMUNELER TEKNİK ŞARTNAMEDE BELİRTİLEN ŞEKİLDE TEMİN EDİLECEKTİR
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı KALKANDERE AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU İŞYURDU MÜDÜRLÜĞÜ adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar KALKANDERE AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU İŞYURDU MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
 
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 
 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
 
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 
İLAN NO:757 
Kaynak: Editör: Zeynep Yazıcı
Etiketler: DEMLİK, POŞET, VE, SALLAMA, ÇAY, KUTU, İSKELETİ, SATIN, ALINACAKTIR,
Yorumlar
Haber Yazılımı