Haber Detayı
12 Aralık 2018 - Çarşamba 14:05
 
CNG SIKIŞTIRILMIŞ DOĞALGAZ SATIN ALINACAKTIR
Resmi İlan Haberi
CNG SIKIŞTIRILMIŞ DOĞALGAZ SATIN ALINACAKTIR

CNG SIKIŞTIRILMIŞ DOĞALGAZ SATIN ALINACAKTIR

POLİS MESLEK EĞİTİM MERKEZİ-RİZE İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Cng Sıkıştırılmış Doğalgaz alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası

:

2018/630688

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

KIZILTOPRAK MAH. KÜMEEVLERİ NO:2 (ŞABAN CENGİZ EĞİTİM KAMPÜSÜ) 53500 MERKEZ KALKANDERE/RİZE

b) Telefon ve faks numarası

:

4642236591 - 4642236592

c) Elektronik Posta Adresi

:

rize.pomem@egm.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

Sıkıştırılmış Doğalgaz (CNG) Alımı 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Rize Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü Kızıltoprak Mah. Kümeevleri No:2 Kalkandere/RİZE

c) Teslim tarihi

:

Sözleşme imzalandığı günden itibaren başlanıp - 31.12.2019 tarihleri arasında İdarenin ihtiyacı nispetinde alım yapılacaktır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Rize POMEM Müdürlüğü Şaban Cengiz Eğitim Kampüsü Kızıltoprak Mah. Kümeevleri No:2 Kalkandere/RİZE

b) Tarihi ve saati

:

03.01.2019 - 10:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İstekliler, ihale konusu alımın alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri kısmını teklifleri ekinde vereceklerdir. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 30 TRY (Türk Lirası) karşılığı Rize POMEM Müdürlüğü İdari Mali İşler Şube Müdürlüğü Satınalma Büro Amirliği/ Şaban Cengiz Eğitim Kampüsü Kızıltoprak Mah. Kümeevleri No:2 Kalkandere/RİZEadresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Rize POMEM Müdürlüğü Şaban Cengiz Eğitim Kampüsü /İdari Bina/İdari Mali İşler Şube Müdürlüğü/Kızıltoprak Mah. Kümeevleri No:2 Kalkandere/RİZE adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.


Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 

Kaynak: Editör: Admin
Etiketler: CNG, SIKIŞTIRILMIŞ, DOĞALGAZ, SATIN, ALINACAKTIR,
Yorumlar
Haber Yazılımı