Haber Detayı
27 Şubat 2019 - Çarşamba 08:17
 
ISIL YAPIŞTIRMALI SAYILI GÜN ÇAY AMBALAJI SATIN ALINACAKTIR
Resmi İlan Haberi
ISIL YAPIŞTIRMALI SAYILI GÜN ÇAY AMBALAJI SATIN ALINACAKTIR

ISIL YAPIŞTIRMALI SAYILI GÜN ÇAY AMBALAJI SATIN ALINACAKTIR
KALKANDERE AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU İŞYURDU MÜDÜRLÜĞÜ. DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ İŞ YURTLARI KURUMU
 
500 GRAMLIK VE 1000 GRAMLIK ISIL YAPIŞTIRMALI SAYILI GÜN ÇAY AMBALAJI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası : 2019/90803
1-İdarenin
a) Adresi : ORMANLI ORMANLI 338/ 53500 ORMANLI KÖYÜ KALKANDERE/RİZE
b) Telefon ve faks numarası : 4643313914 - 4643313873
c) Elektronik Posta Adresi : kalkandere.acik@adalet.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
 
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
500 GRAMLIK ISIL YAPIŞTIRMALI SAYILI GÜN ÇAY AMBALAJI 600.000 ADET 1000 GRAMLIK ISIL YAPIŞTIRMALI SAYILI GÜN ÇAY AMBALAJI 300.000 ADET
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : KALKANDERE AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU İŞYURDU MÜDÜRLÜĞÜ ÇAY PAKETLEME TESİSİ
c) Teslim tarihi : SÖZLEŞME TARİHİNDEN İTİBAREN 3 GÜN SONRA İŞE BAŞLANACAK OLUP İDARENİN İHTİYACINA GÖRE PEYDERPEY ALIM YAPILACAKTIR
 
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : KALKANDERE AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU TOPLANTI SALONU
b) Tarihi ve saati : 25.03.2019 - 14:30
 
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgeler:
TSE UYGUNLUK BELGESİ
 
4.3.1.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
ODA KAYIT BELGESİ
 
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
TEKNİK ŞARTNAMEDE BELİRTİLEN ŞARTLARA UYGUN OLARAK ÜRÜN NUMUNELERİ KURUMUMUZA TESLİM EDİLECEKTİR
 
 
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı KALKANDERE AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU İŞYURDU MÜDÜRLÜĞÜ adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar KALKANDERE AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU İŞYURDU MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
 
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 281 (iki yüz seksen bir) takvim günüdür. 
 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
 
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılacaktır. 
Kaynak: Editör: Admin
Etiketler: ISIL, YAPIŞTIRMALI, SAYILI, GÜN, ÇAY, AMBALAJI, SATIN, ALINACAKTIR,
Yorumlar
Haber Yazılımı